Delta Automation
Bydgoszcz jest piękna!
Home » O nas » Statut
Statut

STATUT
Stowarzyszenia Samorządna Bydgoszcz
z siedzibą w Bydgoszczy.


Preambuła

Powołujemy Stowarzyszenie Samorządna Bydgoszcz – organizację,która chce odważnie i kompetentnie egzekwować prawo mieszkańców naszego miasta do współdecydowania o istotnych sprawach naszej małej Ojczyzny. Pragniemy przyczynić się do powstania nowej jakości w bydgoskiej przestrzeni publicznej. Pragniemy wpływać na otoczenie, w którym żyjemy, zmieniać je na lepsze dla siebie i następnych pokoleń. Wierzymy, że dzięki aktywności, zaangażowaniu i współpracy cele te osiągniemy.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie Samorządna Bydgoszcz zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz.855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności miasto Bydgoszcz, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 6
Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
1. Działanie na rzecz rozwoju i promocji miasta Bydgoszczy.
2. Propagowanie samorządności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców w życiu publicznym miasta.
3. Pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz kwalifikacji przydatnych mieszkańcom w ich aktywności zawodowej oraz działalności samorządowej.
4. Promocja kreatywnych postaw w społeczeństwie oraz ich integracja i rozwój.
5. Wykreowanie elit intelektualnych, politycznych i gospodarczych wśród mieszkańców naszego regionu.
6. Monitorowanie i ocena spółek komunalnych i dostarczanie wiedzy mieszkańcom nt. istotnych aspektów ich działalności.
7. Działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, sportu i turystyki.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służącej promocji programu Stowarzyszenia Samorządna Bydgoszcz.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej
3. Powoływanie komisji stałych i doraźnych do monitorowania tematów samorządowych.
4. Przygotowanie planów i strategii rozwojowych (programów inwestycyjnych) dla miasta i regionu istotnych dla poprawienia jakości i komfortu życia w naszym mieście.
5. Angażowanie instytucji samorządowych (gminnych i regionalnych), firm i osób fizycznych we współpracę i współdziałanie na rzecz rozwoju naszego miasta.
6.Świadczenie usług eksperckich w zakresie rozwoju i przedsiębiorczości organom samorządu terytorialnego.
7. Propagowanie w mieście i w regionie rozwiązań i uzgadnianie wspólnych stanowisk wobec występujących problemów w życiu mieszkańców.

§ 8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 9
Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.

§ 11
l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia ,
4) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) propagowania celów Stowarzyszenia i aktywnego uczestniczenia w ich realizacji,
4) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków.

§ 13
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
4) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.


Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§ 16
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 17
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
3. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos.

§ 19
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 kwietnia.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres walnego zebrania spośród członków Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 20% członków Stowarzyszenia
2) Komisja Rewizyjna.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd lub Komisja Rewizyjna powiadamia członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
9. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie uzyskało kworum w pierwszym terminie, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zwołania pierwszego Zebrania. Walne Zebranie, które odbywa się w drugim terminie jest władne podejmować uchwały bez zachowania kworum, o którym mowa z pkt. 8.
10. Walne Zebranie może określić regulamin głosowania w organach Stowarzyszenia za pomocą poczty elektronicznej lub innych systemów informatycznych.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członów Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 21
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa, od dwóch do czterech Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8) zatrudnianie pracowników biura Stowarzyszenia,
9) powoływanie i odwoływanie kierownika biura Stowarzyszenia,
10) ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników biura Stowarzyszenia,
11) powoływanie zespołów roboczych do realizacji określonych celów statutowych.

Komisja Rewizyjna

§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz z jednego do czterech członków.
§ 24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 26
W przypadkach określonych w § 24 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 27
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) granty i subwencje
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału danego roku.
Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

§ 31
Treść niniejszego Statutu została uchwalona przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorządna Bydgoszcz w dniu 16.05.2014 r..

Do pobrania

do góry